- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

V

Vasilieva, L.N., Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of Accounting, Audit and CFES, Voroshylova Str., 25, Dnipropetrovsk, 49600
Vasilyeva , L.M., Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of accounting, audit and management of financial and economic security, S. Ephremov str., 25, Dnipropetrovsk, 49600
Vasylchenko , G. V., Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of management and administration, Shopena str.,1, Ivano-Frankivsk, 76019
Vasylchenko , G.V., Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of management and administration, Shopena Str.,1, Ivano-Frankivsk, 76019
Vasylchenko , S. М. , Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of Theoretical and Applied Economics, Shevchenka str., 82, Ivano-Frankivsk, 76000
Vasylchenko, S.M., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of Theoretical and Applied Economics, Shevchenka Str., 57, Ivano-Frankivsk, 76018
Vasylyshyna, N.Ye., Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of Management and Administration, Shopena Str., 1, Ivano-Frankivsk, 76019
Verbovska, L.S. , Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ministry of Education and Science of Ukraine, Shopen str.1, Ivano-Frankivsk, 7600
Verbovska, L.S., Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of Management and Administration, Shopena Str., 1, Ivano-Frankivsk, 76019
Verbovska , L. S., Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of management and administration, Shopena str.,1, Ivano-Frankivsk, 76019
Verbovska , L. S., Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of Management and Administration, Shopena str., 1, Ivano-Frankivsk, 76000
Verbovska , L.S., Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of Management and Administration, Shopena str., 1, Ivano-Frankivsk, 76000
Verbovska , L.S., Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Department of Management and Administration, Shopen, str.1, Ivano-Frankivsk, 76000
Verbytska , H.L., National University “Lviv Polytechnic” of Lviv, Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of management and international entrepreneurship, S. Bandery str., 12, Lviv, 79013
Verbytska , H.L., National University “Lviv Polytechnic”, Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of Management and international entrepreneurship, S. Bandery str., 12, Lviv, 79013
Vlasenko , O. B., V.Stefanyk Precarpathian National University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Institute of tourism, Galytska, Str, 201 B, Ivano-Frankivsk, 76018
Voloshchuk , I.A., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of management and marketing, Shevchenko str., 57, Ivano-Frankivsk, 76000
Voloshchuk , R.Ye., Vinnytsia Educational and Scientific Institute of Economics of Ternopil National Economic University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of Finance, Banking and Insurance, Honty str., 37, Vinnytsia, 21017
Voznyak, H. V., SI “Institute of Regional Research n.a. M. I. Dolishniy of the NAS Ukraine” Kozelnytska str., 4, Lviv, 79026

1 - 19 of 19 items