Author Details

Tarnovecka, O. Yu., National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”, 2, Kyrpychova str. 61002, Kharkiv, Ukraine