Етика публікацій

Етичні норми публікації статей в науковому журналі «Освітній простір України»

 Розвиток науки і науково-публікаційної діяльності залежить не тільки від дотримання вимог законодавства й нормативних актів, але і від дотримання принципів етики взаємовідносин учасників наукового та видавничого співтовариства. Це сприяє підвищенню якості наукових публікацій, а також співпраці авторів, видавців і читачів. Загальний досвід етичної поведінки узагальнено в документі – Кодекс етики наукових публікацій, розроблений Комітетом з етики наукових публікацій. Цей Комітет утворено у Великобританії і нині він налічує понад 7 тис. членів світового співтовариства. Членство у Комітеті відкрито для всіх редакторів академічних журналів та інших зацікавлених видавців.

Кодекс етики публікації статей розкриває загальні принципи і правила, якими мають керуватись учасники процесу видання журналу «Освітній простір України»: автори, рецензенти, редактори, видавці, розповсюджувачі й читачі.

Принципи професійної етики в роботі редактора і видавця:

 1. При прийнятті рішення про публікацію статті редактор журналу керується науковою її значимістю і достовірністю наведених даних.
 2. Він оцінює зміст рукопису статті незалежно від національності, расової приналежності, статі, політичних поглядів, інституційної приналежності автора (авторів).
 3. Неопубліковані дані, що містяться в рукописі статті, не повинні передаватися третім особам без письмової згоди на це автора, за виключенням рецензентів.
 4. Редактор не дає дозволу на публікацію статті¸ якщо він має достатні підстави для висновку про наявність у ній плагіату.
 5. Редактор має погоджувати питання, що виникають при розгляді й опублікуванні статей, а при виникненні конфліктних ситуацій вживати всіх необхідних заходів для запобігання порушення прав автора.

Етичні принципи в діяльності рецензента:

Рецензент здійснює неупереджене фахове рецензування поданої до розгляду статті та додаткової інформації, дотримуючись таких принципів:

 1. Рецензент повинен поважати інтелектуальну власність авторів, і розглядати рукопис статті, що надійшов на рецензування, як конфіденційний, який не можна передавати для ознайомлення або обговорення третім особам, які не мають на це повноважень від редакції.
 2. Рецензент зобов’язаний давати об’єктивну оцінку викладеним результатам дослідження. Персональна критика автора неприпустима.
 3. Якщо рецензент вважає, що він не має достатньої кваліфікації для оцінювання рукопису або не може бути об’єктивним, наприклад у разі конфлікту інтересів з автором, слід повідомити про це редактора з проханням виключити його з процесу рецензування даної статті.

Принципи, якими повинен керуватися автор статті:

Автор має усвідомлювати відповідальність за новизну й достовірність результатів наукового дослідження, дотримуючись таких принципів:

 1. Наводити достовірні результати проведених досліджень, не оперуючи помилковими або сфальсифікованими даними.
 2. Гарантувати, що результати дослідження, висвітлені в рукопису статті, повністю оригінальні. На залучені дані, факти, докази автор має відповідним чином послатися в тексті статті з наведенням першоджерела. Цитати мають бути належним чином оформлені. Обов’язково слід висвітлити внесок інших учених у досліджуване питання та послатися на них.
 3. Не подавати до редакції рукопис статті, надісланий в інший журнал, що знаходиться на розгляді, або вже опублікований в іншому виданні.

Тексти статей, таблиці, графічний матеріал, формули захищені законом про авторські права. Передрук і переклад статей дозволяються за згодою автора і редакції журналу «Освітній простір України».

Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних назв, назв підприємств, організацій, установ та іншої інформації несе автор статті.Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована