References

 

[1]      Kessidi F.Kh. Ot mifa k logosu: Stanovleniye grecheskoy filosofii. Aleteyya, Sankt-Peterburg, 2003.

[2]      Levchuk L.T. (Head of the author's team) Istoriia svitovoi kultury, 3th ed., redone and supplemented. Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, 2010.

[3]      Losev A. Dialektika mifa. Azbuka, Sankt-Peterburg, 2014.

[4]      Meletinskiy E.M. (Ed.) Mifologicheskiy slovar. Sovetskaya entsiklopediya, Moskva, 1991.

[5]      Parandowski J. Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian: Trans. from Polish. Detskaya literatura, Moskva, 1991.

[6]      Hübner K. Die Wahrheit des Mythos: Trans. from German. Respublika, Moskva, 1996.

[7]      Eliade M. Aspects du Mythe: Trans. from French. Akademicheskiy proyekt, Moskva, 2000.

[8]      Eliade M. Nostalgia originilor: Trans. from French. Institut obshchegumanitarnykh issledovaniy, Moskva, 2006.

[9]      Eliade M. Myth and Reality: Translated from the French by Willard R. Trask. Harper & Row, New York and Evanston, 1963.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
The journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported.