THE ROLE OF DEVELOPMENT FACTORS IN IMPROVING THE ECONOMIC PROCESSES OF REGIONS

I. Z. SAVCHYN

Abstract


Stimulants and non-stimulants of economy functioning in the regions of Ukraine are determined. The influence of globalization and integration processes on the functioning of entrepreneurship of the regions is analysed. The typology of regional development factors has been built, which includes such groups as: historical, political, social, and economic.


References


Antokhov A. A. Kontseptsiia faktoriv rozvytku rehionalnoi ekonomiky v fokusi osnovnykh pidkhodiv do yii formuvannia / A. A. Antokhov // Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu. Seriia : Ekonomika. - 2015. - T. 23, vyp. 9(1). - S. 97-103.

Antokhov A. A. Faktorna mnozhynnist rozvytku rehionalnoi ekonomiky v konteksti intelektualizatsii suspilstva / A. A. Antokhov // Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia : Ekonomika. - 2015. - Vyp. 1(1). - S. 27-30.

Zhuchenko A. M. Kontseptsiia staloho rozvytku rehionu: peredumovy formuvannia ta faktory vplyvu / A. M. Zhuchenko // Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia : Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo. - 2016. - Vyp. 9. - S. 63-66.

Kozyrieva O. V. Analiz teoretychnykh pidkhodiv do vyznachennia faktoriv ekonomichnoho zrostannia rehioniv / O. V. Kozyrieva // Problemy ekonomiky. - 2016. - # 2. - S. 80-89.

Kuzkin Ye. Yu. Vplyv detsentralizatsii na rozvytok rehioniv / Ye. Yu. Kuzkin // Naukovi pratsi NDFI. – 2016. – #3 (76). – S. 39-53.

Papizh Yu. S. Efektyvna rehionalna ekonomika: faktory rozvytku / Yu. S. Papizh // Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Ser. : Ekonomichni nauky. - 2014. - Vyp. 7(4). - S. 89-91.

Parshyna M. Yu. Metodychnyi pidkhid do vyznachennia faktoriv vplyvu na efektyvnist vykorystannia potentsialu rehioniv / M. Yu. Parshyna // Derzhava ta rehiony. Seriia : Ekonomika ta pidpryiemnytstvo. - 2016. - # 1. - S. 24-30.

Chichkan O. I. Vyznachennia osnovnykh chynnykiv staloho rozvytku rehioniv Ukrainy / O. I. Chichkan // Ekonomika promyslovosti. - 2010. - # 4. - S. 120-125.

Shpylova V. Stratehiia ta faktory konkurentospromozhnosti rehionu / V. Shpylova, V. Maliukov // Zbirnyk naukovykh prats Cherkaskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia : Ekonomichni nauky. - 2015. - Vyp. 40(4). - S. 141-146.

Hryshko V. V. Rehionalni chynnyky staloho rozvytku rehionu / V. V. Hryshko // Ekonomika i rehion. - 2015. - # 4. - S. 46-52.

Kasperovych O. Yu. Aktyvizatsiia sotsialnykh chynnykiv zabezpechennia staloho rozvytku rehionu: dukhovno-kulturnyi aspekt / O. Yu. Kasperovych // Upravlinnia ekonomikoiu: teoriia ta praktyka. - 2013. - # 2013. - S. 324-334.

Min Li. Diahnostyka sotsialno-ekonomichnoho rozvytku rehionu yak element mekhanizmu derzhavnoho upravlinnia / Ly Myn // Visnyk Sumskoho derzhavnoho universytetu. Ser. : Ekonomika. - 2012. - # 4. - S. 50-54.

Hladka L.I. Faktory vplyvu na sotsialno-ekonomichnyi rozvytok rehioniv / L.I. Hladka, A.P. Tiotstso // Kultura narodov Prychernomoria. – 2012. – #227. – S. 29-31.

Kovalchuk V. Chynnyky vplyvu na formuvannia konkurentospromozhnosti suchasnoho rehionu / V. Kovalchuk, S. Zapototskyi // Chasopys kartohrafii. - 2012. - Vyp. 4. - S. 52-64.

Makarenko M. V. Vyznachennia holovnykh chynnykiv konkurentospromozhnoho rozvytku rehionu / M. V. Makarenko // Ekonomika ta derzhava. - 2014. - # 5. - S. 6-9.

Yakovlev O. V. Endohenni ta ekzohenni chynnyky sotsiokulturnoho rozvytku rehioniv suchasnoi Ukrainy / O. V. Yakovlev // Kultura i suchasnist. - 2013. - # 1. - S. 93-98.

Dehtiarova I.O. Faktory pidvyshchennia konkurentospromozhnosti suchasnoho rehionu [Elektronnyi resurs] / I.O. Dehtiarova // Derzhavne upravlinnia ta praktyka. – 2009. – #1(9). – Rezhym dostupu: http://academy.gov.ua/ej/ej9/doc_pdf/Degtyareva_IO.pdf

Kucheruk T. H. Rehionalizatsiia: obiektyvni ta subiektyvni chynnyky rozvytku / T. H. Kucheruk // Universytetski naukovi zapysky. - 2009. - # 1. - S. 403-407.

Blakely, E., 1989, Planning Local Economic Development, Newrbury Park, California: Sage Publications.

Pred, A., 1984, Place as a historically contingent process: structuration and time-geography, Annals of the Association of American Geographers, no 74, p. 279-297.

Ukaz Prezydenta Ukrainy «Pro kontseptsiiu derzhavnoi rehionalnoi polityky» # 341/2001 vid 25.05. 2001 r.


Full Text: PDF (Українська)
9 :: 2

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 

 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника