INTRAREGIONAL SOCIO-ECONOMIC DIFFERENTIATION AND REGIONAL DEVELOPMENT CONVERGENCE

S. L. SHULTS, I. Y. TYBINKA

Abstract


In the article the relevance of the investigated issues is disclosed, the interdependence of the processes of intraregional differentiation and convergence of regional development is substantiated, a system of indicators and indicators for assessing the dynamics of intraregional differentiation is proposed.


References


Èkonomiko-geografičeskie i institucionalʹnye aspekty èkonomičeskogo rosta v regionah / Konsorcium po vopr. priklad. èkon. issled., Kanadskoe agentstvo po meždunarod. razvitiû [i dr.] ; [O. Lugovoj i dr.]. – M.: IÈPP, 2007. – 164 s.

Finansovi mekhanizmy formuvannia konverhentnoi modeli rehionalnoho rozvytku : monohrafiia / DU «Instytut rehionalnykh doslidzhen imeni M. I. Dolishnoho NAN Ukrainy» ; nauk. red. I. Z. Storonianska. – Lviv, 2014. – 438 s.

Vozniak H. V. Biudzhetna polityka rozvytku rehioniv Ukrainy: suchasna paradyhma ta oriientyry podalshykh reform : monohrafiia / H. V. Vozniak ; DU «Instytut rehionalnykh doslidzhen imeni M.I. Dolishnoho NAN Ukrainy». – Lviv, 2016. – 520 s.


Full Text: PDF (Українська)
9 :: 2

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 

 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника