INVESTMENT CONTEXT OF ECONOMIC SECURITY OF BUSINESS ACTIVITIY

O. V. VARTANOVA, D. М. TULENINOVA

Abstract


The functional components of the economic security of the business entity are defined. The definitions of investment security of a business entity at macro- and microeconomic levels are given. Threats and management impacts in the investment security system of the business entity are reviewed.


References


Liashenko, O.M. Kontseptualizatsiia upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemstva: [monohrafiia]. — Luhansk: SNU im. V. Dalia, 2011. — 308 s.

Kozachenko, H.O., Ponomarov, V.P., Liashenko, O.M. Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva: sutnist ta mekhanizm zabezpechennia: [monohrafiia]. — K.: Libra, 2003. — 389 s.

Hrynko, R. I. Strakhuvannia v systemi ekonomichnoi bezpeky / pid red. prof. R. I. Hrynko. — Lviv : LvDUVS, 2008. — 328 s.

Moroz, O. V., Karachyna, N.P., Shyian, A. A. Kontseptsiia ekonomichnoi bezpeky suchasnoho pidpryiemstva [monohrafiia]. — Vinnytsia : VNTU, 2011. — 241 s.

Tkach, V. O., Kamushkov, O. S. , Shevchenko V. O. Finansova bezpeka pidpryiemstva : orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm keruvannia podatkovymy zoboviazanniamy pidpryiemstv [monohrafiia] . — Zaporizhzhia : 2011. — 168 s.

Shkarlet, S. M. Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva : innovatsiinyi aspekt [monohrafiia] . — K. : Knyzhkove vydavnytstvo NAU, 2007. — 436 s.

Prokhorova, V. V., Prokhorova, Yu. V., Kucherenko, O. O. Upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemstv [monohrafiia] . — Kharkiv, UkrDAZT, 2010. — 282 s.

Heiets, V. M., Kyzym, M. O., Klebanova, T. S., Cherniak T. S. Modeliuvannia ekonomichnoi bezpeky: derzhava, rehion, pidpryiemstvo [monohrafiia]. – N. -d. tsentr industr. probl. rozvytku NAN Ukrainy. — Kh. : VD "YNZhЭK", 2006. — 240 s.

Ponomarenko, V. S., Kavun, S. V. Kontseptualni osnovy ekonomichnoi bezpeky [monohrafiia]. — Kharkiv : Vydavnytstvo KhNEU, 2008. — 256 s.

Baranovskyi, O. I. Finansova bezpeka v Ukraini (metodolohiia otsinky ta mekhanizmy zabezpechennia) [monohrafiia]. — K. : Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t, 2004. — 759 s.

Pro zatverdzhennia Metodyky rozrakhunku rivnia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy # 60 [Elektronnyi resurs] : nakaz Ministerstva ekonomiky Ukrainy vid 02. 03. 2007. — Rezhym dostupu: http://zakon.nau.ua/.

Kyrylenko, V. I. Investytsiina skladova ekonomichnoi bezpeky : [mo-nohrafiia] / V.I. Kyrylenko. — K. : KNEU, 2005. — 232 s.

Kyrychenko, O. A., Denysenko, M. P., Sidak, V. S. ta in. Ekonomichna bezpeka subiektiv hospodarskoi diialnosti v umovakh hlobalnoi finansovoi kryzy : [monohrafiia]; zah. red. Kyrychenko O. A. — K. : IMB Universytetu “KROK”, 2010. — 412 s.

Vasyltsiv, T. H. Ekonomichna bezpeka pidpryiemnytstva Ukrainy: stratehiia ta mekhanizmy zmitsnennia [monohrafiia]. — Lviv: Aral, 2008. —384 s.


Full Text: PDF (Українська)
9 :: 2

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 

 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника