SCIENTIFIC-THEORETICAL ESSENCE OF ENTERPRISE DEVELOPMENT AND CLASSIFICATION OF DEVELOPMENT STRATEGIES

A. BALANOVYCH

Abstract


The morphological analysis of the concept of "development" was made and the own vision of the concept "enterprise development" was proposed. A generalization of existing approaches to the classification of enterprise development strategies has been carried out. The author's approach to the classification of integrated industrial enterprise strategies is proposed, which involves their division into development strategies (revolutionary, progressive, forming, further development and support), growth and reduction by a combination of criteria, which includes: product, market, structure, production, and technology.


References


Afanasev N. V. Upravlenie razvitiem predpriyatiya : monografiya / N. V. Afanasev, V. D. Rogozhin, V. I. Rudyika. – Harkov : Izd. Dom "INZhEK", 2003. – 184 s. [in Russian]

Mizyuk B. M. Strategichne upravlinnya / Mizyuk B.M. – L`viv: Magnoliya, 2007. – 392 s. [in Ukrainian]

Bezpartochny`j M. G. Obg`runtuvannya strategij rozvy`tku torgovel`ny`x pidpry`yemstv / M. G. Bezpartochny`j // Visny`k social`no-ekonomichny`x doslidzhen`, 2015, Vy`pusk 1 (56), S. 19–26. [in Ukrainian]

Dakus A. V. Ekonomichny`j rozvy`tok pidpry`yemstva: sutnist` ta vy`znachennya / A. V. Dakus, N. O. Simchenko // Elektronny`j resurs. – Rezhy`m dostupu: http://probl-economy.kpi.ua/pdf/2012-3.pdf [in Ukrainian]

Talavy`rya O. M. Aspekty` rozrobky` ekonomichnoyi strategiyi rozvy`tku pidpry`yemstv / O. M. Talavy`rya // Naukovy`j visny`k Uzhgorods`kogo universy`tetu, 2016, Seriya Ekonomika. Vy`pusk 1(47), T.2, S. 335–339. [in Ukrainian]

Xomenko O. I. Vy`dy` strategij ta instrumentarij formuvannya strategiyi rozvy`tku pidpry`yemstva / O. I. Xomenko // Upravlinnya rozvy`tkom, 2015, № 3 (181), S. 131–137. [in Ukrainian]

Kaly`nichenko Yu. Strategichny`j rozvy`tok pidpry`yemstva: teorety`chni ta prakty`chni aspekty` / Yu. Kaly`nichenko // Galy`cz`ky`j ekonomichny`j visny`k, 2010, № 4 (29), S. 106–115. [in Ukrainian]

Boyars`ka M. O. Analiz strategiyi rozvy`tku pidpry`yemstva / M. O. Boyars`ka // My`kolayivs`ky`j nacional`ny`j universy`tet imeni V. O. Suxomly`ns`kogo. Global`ni ta nacional`ni problemy` ekonomiky`, 2015, Vy`pusk 5, S. 306–310. [in Ukrainian]

Yepifanova I. Yu. Formuvannya strategiyi rozvy`tku pidpry`yemstva v suchasny`x umovax / I. Yu. Yepifanova, M. Yu. Dzyubko // Visny`k ONU imeni I. I. Mechny`kova, 2017, T. 22. Vy`p. 2 (55), S. 99–103. [in Ukrainian]

Yermakov O. Yu. Metodologiya formuvannya strategij rozvy`tku sil`s`kogospodars`ky`x pidpry`yemstv / O. Yu. Yermakov, O. O. Lajko // Naukovy`j visny`k Nacional`nogo universy`tetu bioresursiv i pry`rodokory`stuvannya Ukrayiny`. Seriya : Ekonomika, agrarny`j menedzhment, biznes, 2014, Vy`p. 200(2), S. 107-114. [in Ukrainian]

Johnson G. Exploring corporate strategy / G. Johnson, K. Scholes, R. Whittington. Eighth edition. – England: Edinburgh Gate, Pearson Education Limited. – 622 p.


Full Text: PDF (Українська)
9 :: 2

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 

 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника