Інженерія точкових дефектів та механізми утворення твердих розчинів системи PbTe–CdTe

T. P. Tsymbalyuk

Анотація


Запропоновано кристалоквазіхімічні формули, визначено домінуючі точкові дефекти твердих розчинів Pb1-xCdxТе на основі вихідних бінарних сполук PbТе і CdTe n- та р-типу провідності Розраховано залежність концентрації дефектів, вільних носіїв струму та холлівської концентрації від складу твердих розчинів. 
Ключові слова: тверді розчини, плюмбум та кадмій телуриди, точкові дефекти, кристалоквазіхімічні формули.


Посилання


V.M. Shperun, D.M. Freik, R.I. Zapukhliak, Termoelektryka telurydu svyntsiu ta yoho analohiv (Plai, Ivano-Frankivsk, 2000).

D.M. Freik, V.V. Prokopiv, M.O. Halushchak, M.V. Pyts, H.D. Mateik. Krystalokhimiia i termodynamika defektiv u spolukakh AIVBVI (Plai, Ivano-Frankivsk, 2000).

J. Smith, J. Phys. Chem. Solids. Pergamon Press 32, 2201 (1971).

D.V. Korbutjak, S.V. Mel'nichuk, P.M. Tkachuk, UFZh 44(6), 730 (1999).

Ju.Zh. Tuleushev, V.N. Volodin, A.A. Migunova, V.N. Lisicyn, Zhurnal tehnicheskoj fiziki 85(8), 67 (2015).

N.H. Abrikosov, V.F. Bankina, L.V. Poreckaja i dr., Poluprovodnikovye hal'kogenidy i splavy na ih osnove (Nauka, Moskva, 1975).

V. Tomashik, P. Feychuk, L. Shcherbak. Ternary Alloys Based on II-VI Semiconducter Compounds (Books-XXI, Chernivtsi, 2010).

Ja.A. Ugaj, A.M. Samojlov, M.K. Sharov, A.V. Arsenov, S.A. Buchnev, Poverhnost', rentgenovskie, sinhrotronnye i nejtronnye issledovanija 3, 28 (2002).

Ja.A. Ugaj, M.K. Sharov, O.B. Jacenko, Neorganicheskie materialy 40(8), 925 (2004).

M.K. Sharov, O.B. Jacenko, Ja.A. Ugaj, Neorganicheskie materialy 43(2), 172 (2007).

A.M. Samojlov, S.A. Buchnev, N.N. Dement'ev, Je.A. Olgopolova, A.V. Kuznecov, Poverhnost'. Rentgenovskie, sinhrotronnye, nejtronnye issledovanija 10, 73 (2003).

A.J. Rosenberg, R. Grierson, J.C. Woolley, P. Nicolic, Trans. Met. Soc. AIME 230(2), 342 (1964).

M.K. Sharov, Vestnik VGU 1, 65 (2011).

D.M. Chizhikov, V.P. Schastlivyj, Tellur i telluridy (Nauka, Moskva, 1966).

M. Szot, A. Szczerbakow, K. Dybko, L. Kowalczyk, E. Smajek, V. Domukhovski, E. Lusakowska, P. Dziawa, A. Mycielski, T. Story, M. Bukala, M. Galicka, P. Sankowski, R. Buczko and P. Kacman, ACTA PHYSICA POLONICA A 116(5), 959 (2009).

A.J. Rosenberg, R. Grierson, J.C. Woolley, P.M. Nikolic, Trans. Metall. Soc. A.I.M.E. 230, 342 (1964).

P.M. Nikolic, Brit. J. Appl. Phys. 17, 341 (1966).

V. Leute, R. Schmidt, Z. Phys. Chem. 172, 81 (1991).

T. Schmidt, E.G. Rower, H.M. von Bergmann, E. Saucedo, E. Dieguez, L. Fornaro, H. Stafast, J. Appl. Phys. 97, 103104 (2005).

A. Szczerbakow, K. Durose, Prog. Cryst. Growth Charact. Mater. 51, 81 (2005).

E.I. Rogacheva, N.K. Zhigareva, A.B. Ivanova, Tverdye rastvory na osnove PbTe v sisteme PbTe–CdTe, Neorganicheskie materialy, 24(10), (1988).

S. S. Lisnjak, Neorganicheskie materialy, 32(2), 1913 (1992).

V.M. Boichuk, O.V. Tkachyk, L.V. Turovska, N.I. Dykun, Krystalokvazikhimichni formuly nestekhiometrychnoho pliumbum telurydu iz skladnym spektrom tochkovykh defektiv i protsesy samolehuvannia, Fizyka i khimiia tverdoho tila, 8(2), 366 (2007).

H.Ya. Hurhula, T.P. Vintoniak, N.D. Freik, Fizyka i khimiia tverdoho tila 15(2), 763 (2014).


Повний текст: PDF
7 :: 17

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.