Том 16, № 3 (2015)

Зміст

Новий підхід у використанні молекулярної динаміки для дослідження радіаційних процесів PDF
N. Mykytenko 453-457
Процеси самоорганізації та фрактальний підхід до формування некристалічного стану PDF
M. I. Mar’yan, N. V. Yurkovych 458-463
П’єзоелектричний резонанс в сегнетоелектриках типу KH2PO4 PDF
R. R. Levitskii, I. R. Zachek, A. P. Moina, A. S. Vdovych 464-468
Визначення ступеня однорідності кристалів n-Ge за даними вимірів магнітоопору в класично слабких магнітних полях PDF
G. P. Gaidar, P. I. Baranskii 469-474
Властивості електрохромної комірки на основі WO3 та NiO: вплив іонного провідника PDF
T. N. Sabov, V. A. Nikirin, I. M. Hatsevych, O. I. Gudimenko, V. P. Melnyk, B. M. Romanyuk, V. M. Telega 475-480
Еліпсометричні дослідження окислення природного сколу селеніду цинку PDF
V. А. Оdarych 481-486
Вплив легування кадмієм на оптичні властивості тонких халькогенідних плівок As2(S, Se)3 PDF
I. V. Grytsyshche, V. Yu. Loya, M. I. Kozak, I. I. Turok, A. M. Solomon 487-490
Вплив структурних дефектів епітаксійних ферит-гранатових плівок на їх магнітні властивості PDF
S. І. Yushchuk, S. O. Yuryev, V. V. Moklyak, V. J. Nіkolaychuk, O. M. Gorіna, O. B. Bіlenka 491-495
Явища переносу у тонких плівках SnTe легованих стибієм PDF
B. S. Dzundza, O. B. Kostyuk, V. І. Makovyshyn, A. І. Tkachuk 496-500
Вплив механоактивації сумішей нанопорошків SiO2/Al2O3 на їх морфологію та енергетичний розподіл валентних електронів PDF
Yaroslav Zaulychnyy, V. Ya. Ilkiv, Y. V. Yavorskyi, O. I. Dudka, V. I. Zarko, M. V. Karpetz 501-505
Оптичні властивості порошків феритів системи NixCo1-xFe2O4 PDF
V. Bushkova 506-510
Квантово-хімічне дослідження впливу поверхні кремнезему на посилення вогнегасного ефекту флуоровмісних вуглеводнів PDF
V. Kukueva 511-514
Вплив точкового дефекту вуглецевої нанотрубки типу (8,0) на розподіл молекулярного електростатичного потенціалу в околі її порту PDF
A. M. Datsyuk 515-519
Розвиток атомістичної теорії утворення нової фази в адсорбованих шарах у зовнішньому електричному полі PDF
E. Ph. Shtapenko, V. A. Zabludovsky, V. V. Tytarenko 520-523
Структурні фрагменти ізополівольфрамат-аніонів та енергії Гіббса їх утворення PDF
G. M. Rozantsev 524-527
Вплив природи наповнювача на хімічну стійкість і мікротвердість плівок наповнених епоксидних композитів PDF
G. Martinyuk, V. Zakordonskyi, N. Skoreiko, O. Aksimentyeva 528-533
Радіаційно-індуковані зміни поруватої структури іонообмінних сорбентів на основі фосфату титану та силікату цирконію PDF
H. Vasylyeva, V. Yakovlev, Yu. Kylivnyk, M. Tcyba 534-539
Кристалоквазіхімічна модель формування шпінельного CoFe2O4, отриманого методом хімічного співосадження PDF
T. R. Tatarchuk, I. P. Yaremiy, N. D. Paliychuk 540-546
Вплив вологи, сорбованої з повітря активованими вугільними електродами, на їхні ємнісні характеристики в водному електроліті суперконденсатора PDF
D. G. Gromadskyi 547-550
Утворення сферолітів в електроосаджених сплавах Fe-Ni та Fe-Cr-Ni PDF
Ie. V. Kolesnyk, O. B. Girin 551-555
Експериментальне дослідження поведінки пластини з паладію при додатковому насиченні воднем при 150 ºС PDF
E. N. Lyubimenko 556-559
Особливості полірування пластин GaAs хіміко-динамічним та безконтактним хіміко-механічним методами PDF
G. A. Pashchenko, M. J. Kravetsky, O. V. Fomin 560-564
Електрична стимуляція зарядно-розрядних процесів електрохімічних конденсаторів PDF
I. M. Budzulyak, M. O. Nykoliuk, B. I. Rachiy, V. M. Vashchynsky, N. Ya. Ivanichok, А. V. Lutsas 565-568
Струмоутворюючі процеси в літієвих джерелах струму з композиційним катодом SiO2 – C PDF
I. F. Myronyuk, V. I. Mandzyuk, V. M. Sachko 569-575
Вплив домішок Al та Fe на термодинамічну стабільність та кінетику десорбції водню з гідридної фази MgH2 механічного сплаву PDF
О. G. Еrshova, V. D. Dobrovolsky, Yu. М. Solonin, A. Yu. Koval 576-585
Вплив високого гідростатичного тиску на пластичність твердих тіл PDF
L. Kozak, O. Kozak 586-592
Захисні титаноалітовані покриття на сталі 40Х13 PDF
V. G. Khyzhnyak, M. V. Arshuk, O. V. Khyzhnyak, A. I. Dudka, I. I. Bilyk 593-598
Комп’ютерне моделювання арсенід галієвих супер бета-транзисторів на гетероструктурах для швидкодіючих ВІС PDF
S. P. Novosyadlyi, V. S. Huzik 599-605
Автоматизація розрахунків площ можливого і ширини прогнозованого хімічного забруднення з використанням об’єктно-орієнтованого програмного середовища PDF
V. Boryk 606-609


ISSN: 2309-8589