- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

B

Borcha, M.D., Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

C

Cherednik, M.I., Taras Shevchenko National University of Kyiv

M

Magunov, I.R., A.V. Bogatsky Physico-Chemical Institute of NAS of Ukraine
Magunov, I.R., O.V.Bogatsky Physico-chemical institute of National academy of Sciences of Ukraine
Makara, V.A., Taras Shevchenko National University of Kyiv
Makarov, A.S., Dumanskii Institute of Colloid and Water Chemistry of National Academy of Sciences of Ukraine
Makhniy, V.P., Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
Makhniy, V.P., Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
Makhno, S. M., Institute of Surface Chemistry named after. O.O. Chuyko of the National Academy of Sciences of Ukraine
Makhno, S.M., Chuiko Institute of Surface Chemistry of the NAS of Ukraine
Makhno, S.N., Chuiko Institute of Surface Chemistry of the NAS of Ukraine
Makhno, S.М., Chuiko Institute of Surface Chemistry of the NAS of Ukraine
Makovyshyn, V. I., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Makovyshyn, V.I., Vasyl Stefanyk Prekarpathian University
Makovyshyn, V.І., Vasyl Stefanyk Prekarpathian University
Maksimyak, P. P., Chernivtsi National University
Maksymuk , M.V., Institute of Thermoelectricity of the NAS and MES of Ukraine
Malanych, G.P., V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
Malushin, M. V., SRI of physics Odessa I.I. Mechnikov National University
Malushin, N.V. , I.I. Mechnikov National University of Odessa
Malyarska, I., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Malyk, O.P., Lviv Polytechnic National University
Mamonova, A. A., Frantsevich Institute for Problems of Material Sciences, NAS Ukraine
Mamonova, A.A., Institute for Problems of Materials Science NAS of Ukraine
Mamykin, S. V., V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, NAS of Ukraine
Mandzyuk, I.A., Khmelnytsky National University
Mandzyuk, V. I., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Mandzyuk, V. I., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Mandzyuk, V.I., Vasyl Stefanyk Prekarpathian University
Mandzyuk, V.I., Vasyl Stefanyk Prekarpathian University
Mandzyuk, V.І., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Mangelli, H., University of Neyshabur
Mansoori Oghaz, N., Farhangian University
Martinyuk, G., Rivne State Humanitarian University
Martynyuk, M. I., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Martynyuk, M.I., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Martynyuk, M.I., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Martynyuk, M.I., Vasyl Stefanyk Prekarpathian University
Martynyuk, M.I., Vasyl Stefanyk Prekarpathian University
Mar’yan, M. I., Uzhgorod National University
Mar’yan, M.I., Uzhgorod National University
Mateik, G., Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
Mateik, G. D., Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
Mateik, G. D., Іvano - Frankіvsky natsіonalny tehnіchny University Nafti i gas
Mateik, H.D., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Matkivskiy, O.M., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Matkivskiy, O.M., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Matkivsky , O. M., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Matkivsky, O. M., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Matkivsky, O.M., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

1 - 50 of 127 items    1 2 3 > >>