ІДЕНТИЧНІСТЬ У СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ПРОЕКЦІЯХ (Identity in social and psychological projection)

Ігор Іванків (Ivankiv)

Анотація


Висвітлюється проблема визначення поняття ідентичність у соціально-пси­хо­ло­гіч­них підходах сучасної психології. Аналізується трактування поняття «ідентичність» у пси­хо­логії, його еволюція й трансформація. Визначаються та обґрунтовуються сутнісні ха­рак­те­ристики феномену ідентичність у рамках соціального конструктивізму й психологічної гер­меневтики.

Ключові слова: ідентичність, статуси ідентичності, «Я-концепція», персональна іден­тичність, конструкти, наративна ідентичність.

 

The problem of the definition of identity in social psychological approaches of modern psychology. We analyze the interpretation of the concept of «identity» in psychology, its evolution and transformation. Identification and justification of the essential characteristics of the phenomenon of identity within social constructivism and psychological hermeneutics.

 

Keywords: identity, identity statuses, «self-concept», personal identity, constructs, narrative identity.


Повний текст: PDF
10 :: 19

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.