Історичний нарис досліджень проблематики особистісної свободи у психологічній науці: гуманістична парадигма

Ірина Лукеча

Анотація


Lukecha Iryna

Historical analysis of study of the problem of personal freedom in psy­chological science: humanistic paradigm

The article deals with the analysis of the modern approaches to the problem of  personality in psychology. The phenomenon of individual freedom and the dynamics of views at the problem of internal freedom of a person are investigated in this work in Ukrainian sciences. Isolating this information into an independent scientific problem in modern Ukrainian psychology. Personal freedom is considered in the plane of self-development and self-realization, acts as the central form of the spirituality of the individual. The main feature of personal freedom is the ability to make a constructive choice and to bear responsibility for its consequences, to be guided by conscience in the exercise of this choice. Keywords: personality, individual freedom, creative, spiritual, personality freedom.

Стаття присвячена аналізу сучасних теоретичних досліджень проблематики осо­бистісної свободи в психології. Прослідковується формування наукових уявлень про особис­тісну свободу серед українських вчених та виокремлення цієї інформації в самостійну наукову проблему в сучасній українській психології. Особистісна свобода розглядається у пло­щині саморозвитку та самореалізації, виступає центральним утворенням духовності особистості. Основною ознакою особистісної свободи є здатність здійснювати конст­руктивний вибір і нести відповідальність за його наслідки, керуватись совістю при здійс­ненні цього вибору.

Ключові слова: свобода, особистість, вибір, духовність, особистісна свобода.Посилання


Анисимов О. С. О воле и «свободе воли». Мир психологии. 2007. № 3 (51). С. 36–46.

Бердяев Н. А. Смысл творчества. Харьков : Фолио ; Москва : Изд-во АСТ, 2002. 688 с.

Бердяев Н. А. Философия свободы. Харьков : Фолио ; Москва : Изд-во АСТ, 2002. 624 с.

Ильин И. А. Религиозный смысл философии. Москва, 2003. 694 [10] с.

Карпенко З. С. Аксіопсихологія особистості. Київ, 1998. 216 с.

Кочюнас Р. Свобода и психотерапия URL: mailto:rimask@parkas.It (дата звернення: 03.05.2011).

Леонтьев Д. А. Психология свободы: к постановке проблемы самодетерминации лич-ности. Психологический журнал. 2000. Т. 21. № 1. С. 15–25.

Леонтьев Д. А. Симбиоз и адаптация или автономия и трансценденция. Выбор личности в непредсказуемом мире. Личность в современном мире : от стратегии выживания к стратегии жизнетворчества / ред. Е. И. Яцута. Кемерово : Графика, 2002. С. 3–34.

Мень А. В. У врат Молчания. История религии : В поисках Пути, Истины и Жизни : в 7 т. Москва : Слово, 1992–1994. 239 с.

Москалець В. П. Духовні горизонти особистості: потенціал вершинної аналітики. Пси-хо¬логія і суспільство : Український теоретико-методологічний соціогуманітарний часо¬пис. 2011. № 1. С. 96–108.

Сельченок К. От зависимости – к духовной свободе URL: sky@aquarun.ru (дата звернення 26.02.2012).

Філософський енциклопедичний словник / ред. В. І. Шинкарук. Київ : Абрис, 2002. 742 с.

Франкл В. Человек в поисках смысла. Москва : Прогресс, 1990. 368 с.


Повний текст: PDF
10 :: 22

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.