The Psychological Treatment Features of the Internal Picture of Health in Adolescents With the Acquired Defects of the Musculoskeletal System

Mуroslava Hasіuk, Irуna Schuryk

Анотація


Гасюк Мирослава, Щурик Ірина

Особливості психологічної корекції внутрішньої картини здоров’я підлітків з набутими вадами опорно-рухового апарату

Проаналізовано суть поняття «внутрішня картина здоров’я» як знання про здоров’я, усвідомлення і розуміння ролі здоров’я у процесі життєдіяльності людини, розуміння впливу здоров’я на соціальні функції, емоційні і поведінкові реакції. Показано, що внутрішня кар­тина здоров’я це не лише знання своїх можливостей, а й уміння користуватись істин­ними та нерозкритими резервами організму. Розглянуто внутрішню картину здоров’я (ВКЗ) як особливе ставлення особистості до свого здоров’я, яке виражається в усвідомленні його цін­ності й активно-позитивному прагненні до його вдосконалення. Досліджено специфіку ко­рекції внутрішньої картини здоров’я підлітків з набутими вадами опорно-рухового апарату. Внутрішня картина здоров’я підлітка з набутими вадами опорно-рухового апарату – це сукупність інтелектуальних уявлень про теперішній стан здоров’я, комплекс емоційних переживань і відчуттів щодо нього, а також сукупність поведінкових реакцій щодо збе­ре­ження та відновлення здоров’я.

Доведено, що формування ВКЗ пов’язане з проекцією об’єктивної реальності здоров’я в самосвідомість людини, із суб’єктивним сприйняттям і переживанням свого здоров’я.

Описано три грані ВКЗ. Когнітивну, як сукупність суб’єктивних думок про причини, зміст, способи збереження, зміцнення та розвитку здоров’я у ситуації хвороби. Корекція когнітивної грані формує уявлення про самого себе, ставлення до себе у ситуації хвороби, до свого зовнішнього образу, свого тіла, своїх фізичних якостей, відображає рівень самоповаги. Емоційна грань, як комплекс відчуттів (спокій, радість, умиротворення, воля, легкість, сим­патія) зокрема відображає емоційне порівняння себе з іншими. Поведінкова грань як пове­дінка, конкретні дії спрямовані на збереження, відновлення здоров’я.

Описано компоненти ВКЗ підлітка з набутими вадами ОРА, сенситивна компонента (психологічний образ тіла у ситуації хвороби), емоційна компонента (емоції в ситуації хво­роби), когнітивна компонента (розуміння всіх аспектів хвороби / здоров’я), ціннісно-мо­ти­ваційна компонента (переконання і внутрішні цінності у сфері здоров’я, воля до здоров’я).

Доведено, що адекватне, усвідомлене, послідовне емоційно-ціннісне ставлення до здо­ро­в’я є необхідною умовою збереження особистісної цілісності, а отже однією з централь­них складових «Я концепції».

Виділено особистісну позицію щодо здоров’я що може бути як індивідуально орієн­тованою або соціально орієнтованою. Стратегія підлітка по відношенню до підтримки та збереження власного здоров’я розподіляється на стратегію активних дій та пасивну стратегію.

Ключові слова: внутрішня картина здоров’я, внутрішня картина хвороби ставлення до здоров’я, «Я-концепція», підлітки, особистісна позиція, корекція.

Hasіuk Mуroslava, Schuryk Irуna

The Psychological Treatment Features of the Internal Picture of Health in Adolescents With the Acquired Defects of the Musculoskeletal System

The article analyzes the concept of «internal picture of health». It also researches the possible distortion of the internal picture of health in adolescents with acquired defects of the musculoskeletal system. It is emphasized the connection of the IPH with the phenomenon of «self-concept».It is  identified the risks of the violation of «self-concept» in adolescents with the acquired defects of the musculoskeletal system. The basic distortion causes of  the SCC and its reflection on the behavioral level and the possible  ways of correction are described as well.

Keywords: internal picture of health, distortion of the  internal picture of health, behavioral strategy, psychocorrection, self-esteem, health attitude, training.


Посилання


Kukuruza H. V., Beliaieva O. E., Kyrylova O. O., Tsyliuryk S. M. Vnutrishnia kartyna zdorovіa ditei i pidlitkiv yak psykholohichnyi fenomen. Nauk. zak. In-tu psykholohii APN Ukrainy. 2007. Vyp. 32. S. 148–157.

Kukuruza H. V., Beliaieva O. E., Kyrylova O. O., Tsyliuryk S. M. Obraz zdorovіa u khloptsiv iz zatrymkoiu fizychnoho ta statevoho rozvytku. Medytsynskaia psykholohіia. 2007. T. 2. № 3. S. 87–89.

Lisova O. S. Psykholohichni osoblyvosti vnutrishnoi kartyny zdorovia v osib z vyrazkovoiu khvoroboiu : avtoref. dys. ... kand. psykhol. nauk : spets. 19.00.04 «Medychna psykholohiia». Kharkiv, 2008. 20 s.

Lisova O. S. Vnutrishnia kartyna zdorovіa. Psykholohiia : Zbirnyk naukovykh prats NPU imeni M. P. Drahomanova. K., 2002. Vyp. 15. S. 69–77.

Nahorna A. M., Bespalko V. V. Reproduktyvne zdorov’ia ta stateve vykhovannia molodi. K. : Vyd-vo Yevrop. un-tu, 2004. S. 3–11.

Metodyka doslidzhennia vnutrishnoi kartyny zdorovіa pidlitkiv : metod. rek. / DU «IOZDP AMNU» ; uklad.: H. V. Kukuruza [ta in.]. K., 2008. 24s.

Kolotii N. Formuvannia psykholohichnoho zdorovia osobystosti. Visnyk KhDPU im. H. S. Sko-vo¬rody. Psykholohiia. 2001. Vyp. 6. S. 143–148.


Повний текст: PDF
10 :: 23

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.