Випуск 19, частина 1

Зміст

Соціальна психологія

CONSTRUCTING OF MODEL OF THE WORLD OF PERSONALITY AS A CONTINUUM CONCEPTS SYSTEM PDF
Larysa Zahrai 9-15
KOMUNIKOWANIE SIĘ W WIELOKULTUROWEJ SPOŁECZNOŚCI JAKO PODSTAWA ZROZUMIENIA INNYCH PDF
Beata Anna Orłowska 16-19
ВІКОВІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МІЖОСОБИСТІСНОГО СПІЛКУВАННЯ ЮНАКІВ (Age and psychological characteristics of interpersonal communication adolescence) PDF
Юлія Бохонкова (Bohonkova ) 20-25
АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ОСОБИСТОСТІ (Analysis of approaches to the study of psychological well-being of the person) PDF
Оксана Гринів (Gryniv) 26-33
ОСОБИСТІСТЬ І БЕЗРОБІТТЯ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ (Personality and unemployment: a psychological analysis) PDF
Ірина Давиденко (Davydenko) 34-41
ГЕНДЕРНИЙ ДИСПЛЕЙ У СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІЙ РЕАЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ – ВИХОВАНЦІВ ДИТЯЧОГО БУДИНКУ (Gender display in social and psychological reality of pre-schoolers’ of a boarding school) PDF
Лілія Дубецька (Dubetska) 41-47
ІДЕНТИЧНІСТЬ У СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ПРОЕКЦІЯХ (Identity in social and psychological projection) PDF
Ігор Іванків (Ivankiv) 47-54
ОСОБЛИВОСТІ САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ ПІДЛІТКА В СЕРЕДОВИЩІ ВІРТУАЛЬНОГО СПІЛКУВАННЯ: ПРИЧИНИ КІБЕРБУЛІНГУ PDF
Надія Когутяк (Kogutiak) 55-63
ГЕНДЕРНІ ВІДМІННОСТІ У ФОРМУВАННІ ПРАВОСВІДОМОСТІ ПІДЛІТКІВ PDF
Надія Куравська (Kuravska) 63-70
СОЦІАЛЬНИЙ КОНСТРУКТИВІЗМ ЯК МЕТОДОЛОГІЯ ГЕНДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У МЕЖАХ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ПАРАДИГМИ PDF
Олександр Соколов 71-77
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕПРИВАЦІЇ PDF
Любомира Пілецька 77-84

ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ

ДУХОВНА ТЕРАПІЯ В АРСЕНАЛІ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИХ ЗАСОБІВ ОЗДОРОВЛЕННЯ АДИКТИВНИХ ОСІБ PDF
Ольга Климишин 85-94
КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АПАРАТ У КОНСТРУЮВАННІ ДЕФІНІЦІЇ "ДОВІРА": ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС
Вікторія Кравченко 94-101
ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ДУХОВНОГО ЗРОСТАННЯ ОСОБИСТОСТІ КРІЗЬ ПРИЗМУ КАТЕГОРІЙ ДУХ І ДУША (Phenomenology of spiritual growth of an individual in the light of categories «spirit» and «soul» ) PDF
Христина Луканюк (Lukaniuk) 101-106
ОНТОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ЖИТТЄВОГО СВІТУ ОСОБИСТОСТІ (The ontological dimension of the world of the individual) PDF (English) PDF
Лариса Міщиха (Mishchykha) 106-114
СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «ЕМОЦІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ», «ЕМОЦІЙНА СТІЙКІСТЬ», «ЕМОЦІЙНА КУЛЬТУРА» У СТРУКТУРІ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ (Value concepts of emotional focus, emotional stability, emotional culture in the structure of emotional intelligence) PDF
Ірина Опанасюк (Opanasyuk) 114-121
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК КОГНІТИВНИХ СТИЛІВ, ІНТЕЛЕКТУ ТА КРЕАТИВНОСТІ В ПРОЦЕСІ СТАНОВЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ В ОНТОГЕНЕЗІ (The interrelation of cognitive styles, intelligence and creativity in the formation of individuality in ontogenesis) PDF
Анатолій Палій (Paliy) 121-136

Психологія професійної діяльності

КУЛЬТУРА ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ЛІКАРЯ (The culture of professional speech in professional training of future doctor) PDF
Ірина Кахно (Kahno) 137-143
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНИХ КОПІНГ-СТРАТЕГІЙ ШАХТАРІВ (Social and psychological characteristics of professional coping strategies miners) PDF
Антон Мечетний (Mechetny) 144-152
ПСИХОЛОГІЧНІ КРИТЕРІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ (Psychological criteria for professional mobile identity) PDF
Любомира Пілецька (Piletska) 152-158
ЗАДАЧА ЯК ЗАСІБ ПОГЛИБЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ (Problem as a means of deepening the professional training of future teachers) PDF
Оксана Федик (Fedyk) 159-164
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ СТУДЕНТА-ПСИХОЛОГА (Psychological peculiarities of forming professional identity of psychology students) PDF
Оксана Чуйко (Chuyko), Христина Червак (Chervak) 164-173

Психологія безпеки

ЖИТТЄСТІЙКІСТЬ ОСОБИСТОСТІ: ПОТЕНЦІАЛ МЕДІАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ (Vitality of individual: capacity of mediation process) PDF
Інна Белінська (Belinska) 174-179
НАСИЛЬСТВО ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН (Violence as socio-psychological phenomenon) PDF
Оксана Лютак (Lyutak) 180-185
КОПІНГ-СТРАТЕГІЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ В СТРЕСОВИХ СИТУАЦІЯХ (Coping strategies a person's behavior in stressful situations) PDF
Віктор Пілецький (Piletsky) 185-194
МОДЕЛЬ ПЕРВИННОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ЖОРСТОКОГО СТАВЛЕННЯ ДО ДІТЕЙ У СІМ'Ї (A model of primary prevention of violence attitude to children in the family) PDF
Галина Федоришин (Fedoryshyn) 194-204

Психологія сім'ї

ЗМІСТОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОЛЬОВОЇ АМБІВАЛЕНТНОСТІ БАТЬКІВ (The characteristic of role ambiguity parents) PDF
Ігор Гоян (Goian), Мирослава Малкович (Malkovich) 205-213
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ ГЕНДЕРНИХ ВІДМІННОСТЕЙ СТИЛІВ СІМЕЙНОГО СПІЛКУВАННЯ (Socio-psychological profile of gender differences in family communication styles) PDF
Олександра Гринчук (Grynchuk) 213-219
ТЕОРЕТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ КОПІНГ-ПОВЕДІНКИ В ПОДРУЖНІЙ ПАРІ (Theoretical concepts of coping behavior in married couple) PDF
Інокентій Конієнко (Korniyenko) 219-226
ПРОЯВ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ В УЯВЛЕННЯХ МОЛОДІ ПРО СОЦІАЛЬНІ РОЛІ ПРАБАТЬКІВ (Manifestation of gender stereotypes on the social roles of the progenitors in the views of young people) PDF
Ольга Літвінова (Litvinova) 227-234

Педагогічна психологія

ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРОЕКТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (Psychological problems of designing innovative development of comprehensive school) PDF
Наталія Назарук (Nazaruk) 235-242
МЕТАФОРИЗАЦІЯ ЯК ПСИХОЛОГІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ЛІТЕРАТУРНО-ТВОРЧОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ УЧНЯ (Metaphorization as а psychological basis of literary creative self-actualization) PDF
Зоя Юрченко (Iurchenko) 242-248


ISSN: 2522-9109