ЛОГОЕПІСТЕМА ГЛУПОТА: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ ВИМІР

Віталій Іванович Кононенко

Анотація


У статті розглянуто логоепістемічні чинники поняттєво-смислового виміру концептосфери глупота. З лінгвокогнітивних позицій окреслений набір словесного вираження значень ‘дурний’, ‘дурень’, ‘дурниця’. Представлена амплі­туда коливань у характеристиці осіб із розумовою недолугістю. Визначено, що суб'єкт і об'єкти критики нерозумних дій і вчинків у процесах спілкування на­бувають неоднозначних позитивних і негативних оцінок.

Ключові слова: логоепістема, оцінка, смисл, мовомислення, глупота, об'єкт критики, суб'єкт критики, мовленнєва ситуація.


Посилання


Гуцульські світи: Лексикон / Наталія Хобзей, Оксана Сімович, Тетяна Ястремська, Ганна Дидик-Меуш ; відп. ред. Н. Хобзей. – Львів : Ін-т украї¬но¬знавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2013. – 663 с.

Єрмоленко С. Я. Мовно-естетичні знаки української культури : монографія / С. Я. Єрмоленко. – К. : Ін-т української мови НАН України, 2009. – 352 с.

Кольцова Ю. И. Логоэпистемы как ключевые слова фольклорной картины ми¬ра / Ю. И. Кольцова // Учёные записки Таврического нац. ун-та им. В. И. Вер¬надского. Серия «Филология. Социальные коммуникации». – Т. 24 (63), № 2, ч. 2. – Симферополь : Изд-во Таврического нац. ун-та, 2011. – С. 31-36.

Кононенко В. І. Концепти українського дискурсу : монографія / Віталій Ко¬ноненко. – К. ; Івано-Франківськ : Плай, 2004. – 248 с.

Кононенко В. І. Символи української мови : монографія / Віталій Кононенко. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К. ; Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац.

ун-ту ім. В. Стефаника. – 440 с.

Лексикон львівський поважно і на жарт / Наталія Хобзей, Ксеня Сімович, Тетяна Ястремська, Ганна Дидик-Меуш ; відп. ред. Н. Хобзей. – Вид. 2-ге, доп. і випр. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2012. – 852 с.

Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры / Юрий Степанов. – Изд. 3-е, испр. и доп. – М. : Академ. Проект, 2004. – 992 с.

Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні: монографія / Дмитро Чижевський. – 2-ге вид. – Мюнхен : Український вільний ун-т, 1983. – 175 с.

Шатуновский И. Б. Эпистемические глаголы: коммуникативная перспектива, презумпция, прагматика / И. Б. Шатуновский // Логический анализ языка: знание и мнение; отв. ред. Н. Д. Арутюнова. – М. : Наука, 1988. – С. 18-22.

Словники

ПССУМ – Караванський С. Практичний словник синонімів української мови / Святослав Караванський. – К. : Кобза, 1993. – 472 с.

СКСИ – Отин Е. С. Словарь коннотативных собственных имен / Е. С. Отин. – М. : А Темп, 2006. – 440 с.

ССУМ – Словник синонімів української мови / редкол. А. А. Бурячок, Г. М. Гна¬тюк, С. І. Головащук та ін. – К. : Наук. думка, 2001. – Т. 1. – 1026 с.

СУМ – Словник української мови / гол. редкол. І. К. Білодід. – К. : Наук. думка, 1971. – Т. 2. – 550 с.; К. : Наук. думка, 1973. – Т. 4. – 840 с.

СФУМ – Словник фразеологізмів української мови / відп. ред. В. О. Винник.— К. : Наук. думка, 2003. – 1097 с.

ФЕС – Філософський енциклопедичний словник / гол. редкол. В. І. Шинкарук. – К. : Абрис, 2002. – 742 с.


Повний текст: PDF
21 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.