"Нерівна усім рівність": концепт води в емблематичному семіозі Григорія Сковороди

Олександр Солецький

Анотація


У статті зосереджено увагу на проблемі емблематичної смислоконцент­рації у філософській системі Григорія Сковороди. Метою наукового дослідження є виявлення художніх та метафізичних особливостей концепту води в ембле­матичному конструюванні ейдосів українського софіста.

Ключові слова: емблематика. структура, візуальне, вербальне, сигніфіка­ція, моделювання, смисловираження.


Посилання


Білоус П. Архетипна символіка у поезії Григорія Сковороди / Білоус П. // Білоус П. Літературна медієвістика. Вибрані студії : у 3 т. Т. 2 : Художній світ давньої української літератури : Ізборник. – Житомир : Рута, 2012. – С. 392–402.

Криса Б. Пересотворення світу Українська поезія XVII–XVIII століть / Б. С. Криса. – Львів : Свічадо, 1997. – 215 с.

Панофский Э. Смысл и толкование изобразительного искусства / пер. с англ. В. В. Симонова. – С.Пб : Академический проект, 1999. – 394 с.

Сковорода Г. Повна академічна збірка творів / за ред. проф. Леоніда Ушкалова. – Х. ; Едмонтон ; Торонто : Майдан; Вид-во Канадського Інституту Українських Студій, 2011. – 1400 с.

Сковорода Г. Повне зібрання творів : у 2 т. / Григорій Сковорода. – К. : Наук. думка, 1973. – Т. 2. – 574 с.

Скуратівськнй В. Т. Місяцелік : Укр. нар. календар / В. Т. Скуратів¬ськнй. – К. : Мистецтво,1992. – 208 с.

Тесинг Я. Символы и Емблемата [Електронний ресурс] / Тесинг Я., Копиевский И. – Амстердам: Типография Генриха Ветстейна, 1705. – 306 с. – Режим доступу : http://www.reenactor.ru/ARH/PDF/symbolae temblema.pdf.

Ушкалов Л. В. Григорій Сковорода: літературний портрет / Л. В. Уш¬калов // Сковорода та інші: Причинки до історії української літератури / Ушкалов Л. В. – К. : Факт, 2007. – С. 8–74.

Ушкалов Л. «Symbola et emblemata selecta» у творчості Григорія Сковороди / Ушкалов Л. // Україна і Європа : нариси з історії літерату¬ри та філософії / Л.В. Ушкалов. – Х. : Майдан, 2016. – С. 165–182.

Фрейденберг О. М. Миф и литература древности / Фрейденберг О. М. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Восточная литература, 1998. – 800 с.

Чижевський Д. Філософія Г. С. Сковороди / Дмитро Чижевський ; підгот. тексту та мовна ред. Леоніда Ушкалова. – Х. : Акта, 2003. – 432 с.

Шевчук Т. С. Емблематичні збірки XVII–XVIII ст. в художній рецепції Г. Сковороди / Т. С. Шевчук // Слово і Час. – 2010. – № 7. – С. 71–84.

Шерех Ю. Пролеґомена до вивчення мови та стилю Григорія Ско¬вороди / Юрій Шерех // Поза книжками і з книжок / Шерех Ю. – К. : Час, 1998. – С. 393–437.

Шивельбуш В. Смаки раю. Соціальна історія прянощів, збудників та дурманів / Шивельбуш В. ; пер. з нім. Ю. Прохаська. – К. : Критика, 2007. – 255 с.

Юнг К. Аффект цивилизации // Матрица безумия / К. Г. Юнг, М. Фуко. – М. : Алгоритм, Эксмо, 2007. – С. 11–137.

Engelgrave H. Lux evangelica sub velum sacrorum emblematum recondita in anni dominicas, selecta historia & morali doctrina varie adumbrata [Електронний ресурс] / Henricus Engelgrave. – Coloniae, Prostant apud I. à Meurs, 1655. – 926 р. – Режим доступу : https://archive.org/details/ luxevangelicsub02enge.

Feuille Daniel de la. Devises et emblemes anciennes et modernes... [Електронний ресурс]. – Amsterdam, 1691. – 51 p. – Режим доступу : emblems.let.uu.nl/f1691663.html#folio_beeld048.

Horapollo N. Hieroglyphica Horapollinis. – Avgvstae Vindelicorvm: Ad insigne pinus, 1595. – 248 p.

Spolsky E. Word vs Image: Cognitive Hunger in Shakespeare’s England / Ellen Spolsky. – Houndsmills, Basingstoke, Hampshire, Palgrave MacMillan, 2007. – 240 р.


Повний текст: PDF
21 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.