ПОШИРЮВАЧІ СЕМАНТИЧНОЇ МОДЕЛІ РЕЧЕННЯ: СИНТАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ

Олексій Воробець

Анотація


У статті висвітлено основні теоретичні й практичні положення щодо семантики та функції поширювачів структурної моделі речення з урахуванням композиційно-смислового функціонування в контексті, з опертям на синтаг­матичне переміщення значення.

Ключові слова: поширювач, модель, семантика, двоядерна предикативна система, речення, функція, семантична структура речення.


Посилання


Арутюнова Н. Д. Предложение и его смысл: логико-семантические проблемы : [монография] / Н. Д. Арутюнова. – 3-е изд., стер. – М. : Едиториал УРСС, 2003. – 383 с.

Богданов В. В. Семантико-синтаксическая организация предложения : [моно¬графия] / В. В. Богданов. – Л. : Изд. Ленинград. ун-та им. А. А. Жаднова, 1977. – 204 с.

Вихованець І. Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови : [монографія] / І. Р. Вихованець. – К. : Наукова думка, 1992. – 224 с.

Вихованець І. Р. Семантико-синтаксична структура речення : [монографія] / І. Р. Вихованець, К. Г. Городенська, В. М. Русанівський. – К. : Наукова думка, 1983. – 219 с.

Вольф Е. М. Функциональная семантика оценки / Е. М. Вольф. – 2-е изд., дополн. – М. : Едиториал УРСС, 2002. – 280 с.

Воробець О. Д. Постпозиція поширювача семантичної структури речення у лінгвістичному вимірі / О. Д. Воробець // Науковий вісник Східноєвропей¬ського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки : мовознавство. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун, 2015. – № 6 (307). – С. 12–16.

Воробець О. Д. Категорійний статус поширювачів структурної моделі речення / О. Д. Воробець // Ukrajinistika: minulost, pritomnost, budoucnost III. Jazyk : [колективна монографія]. – Брно, 2015. – С. 133–140.

Городенська К. Г. Деривація синтаксичних одиниць : [монографія] / К. Г. Го¬ро¬денська. – К. : Наукова думка, 1991. – 191 с.

Загнітко А. П. Дієслівні категорії в синтагматиці і парадигматиці / А. П. За¬г¬ніт¬ко. – К. : НМК ВО, 1990. – 132 с.

Зіставно-типологічні студії: українська мова на тлі споріднених мов : [моно¬графія] / за ред. акад. НАПН України В. І. Кононенка. – К. ; Івано-Франківськ ; Варшава : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2015. – 316 с.

Костусяк Н. М. Структура міжрівневих категорій сучасної української мови: [монографія] / Н. М. Костусяк. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 452 с.

Межов О. Г. Типологія мінімальних семантико-синтаксичних одиниць : [моно¬графія] / О. Г. Межов. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 464 с.

Мельничук О. С. Синтагматичне членування речення / О. С. Мельничук // Сучасна українська літературна мова. Синтаксис / за ред. І. К. Білодіда. – К. : Наук. думка, 1972. – С. 431–509.

Плющ М. Я. Словоформа у семантично елементарному та ускладненому ре¬ченні : вибрані праці / М. Я. Плющ. – К. : Вид-во Нац. педагог. ун-ту ім. М. П. Драгоманова, 2011. – 362 с.

Потебня А. А. Из записок по русской грамматике / А. А. Потебня ; общ. ред., предисл., вступ. ст. В. И. Борковский. – М. : Учпедгиз, 1958. – Т. 1–2. – 536 с.

Українська мова : Енциклопедія / редкол.: В. М. Русанівський, О. О. Тараненко (співголови), М. П. Зяблюк [та ін.]. – 3-є вид., зі змінами і доповн. – К. : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2007. – 856 с.

Чейф У. Л. Значение и структура языка / У. Л. Чейф ; пер. с англ. Г. С. Щура ; под. ред. Ю. С. Степанова ; послеслов. С. Д. Кацнельсона. – 2 изд., стер. – М. : Едиториал УРСС, 2003. – 428 с.


Повний текст: PDF
21 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.