ПЕДАГОГІЧНІ ОБРІЇ МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА

Роман Піхманець

Анотація


У статті йдеться про перші фази громадської активності Михайла Драго­манова, пов’язані з учителюванням у недільній школі й теоретично-педагогічними обґрунтуваннями на сторінках столичних часописів потреби запровадження української мови в початковій освіті. Саме ці аспекти духовно-практичної діяль­ності нібито зблизили його з українофілами. Проблема осмислюється в кон­тексті суспільно-політичної тактики вченого та його світоглядно-ідеологічних пріоритетів. Увагу акцентовано на особливостях дієзи та її кінцевих цілях. Залу­чення рідного слова в педагогічну практику, як і студіювання народних елементів загалом, мали стати в Драгоманівській системі засобом утвердження російської ідентичності й одним із напрямків русифікації української суспільності.

Ключові слова: недільні школи, українофільство, теоретично-педагогічна система, світоглядна парадигма, ліберально-демократична тактика, засіб русифі­кації, реформування Російської імперії.


Посилання


Анохин П. Избранные труды: Философские аспекты теории функ¬циональных систем / П. К. Анохин. – М. : Наука1978.

Анохин П. Очерки по физиологии функциональных систем / П. К. Ано¬хин. – М. : Медицина, 1975.

Возняк М. Драгоманов у відновленій «Правді»: З додатком його листів до Ол. Барвінського й Ол. Кониського та й останнього до нього / Подав Михайло Возняк // За сто літ: Матеріяли з громадського й літе¬ратур¬ного життя України ХІХ і початку ХХ століття. – Х. ; К., 1930. – Кн. VІ. – С. 229–330.

Возняк М. Із зносин М. П. Драгоманова з Галичиною / Михайло Возняк // Україна. – 1926. – Кн. 5 (19). – С. 137–155.

Глушко С. Драгоманов і недільні школи / Сильвестр Глушко // Україна. – 1924. – № 4. – С. 35–42.

Грицак Я. Нарис історії України: Формування модерної української нації ХІХ – ХХ століття / Ярослав Грицак. – К. : Ґенеза, 2000.

До гімназіяльних літ М. П. Драгоманова: Архівні доповнення до спо¬минів О. Пчілки / Подав М. Бужинський // Україна. – 1926. – № 2–3. – С. 65–69.

Драгоманів-Шиманова Л. Зі споминів про М. Драгоманова / Лідія Дра¬гоманів-Шиманова // Михайло Драгоманов у спогадах / укл. І. С. Гри¬ценко, В. А. Короткий. – К. : Либідь, 2012. – С. 287–303.

Драгоманов М. Вибране («…мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні») / упоряд. та авт. іст.-біогр. нарису Р. С. Міщук ; приміт. Р. С. Міщука, В. С. Шандри. – К. : Либідь, 1991.

Драгоманов М. Літературно-публіцистичні праці : у 2 т. / упоряд. і прим. І. С. Романченка. – К. : Наукова думка, 1970.

Драгоманов М. Народні школи на Україні серед життя і письменства в Росії / М. Драгоманов . – Geneve ; Bale ; Lyon : Вид. «Громади» ; H. Georg, 1877.

Драгоманов М. Политические сочинения / под. ред. И. М. Гревса и Б. А. Кис¬тяковского. – Т. 1. Центр и окраины. – М. : Типогр. Т-ва Т. Д. Сы¬тина, 1908.

Драгоманов М. Публіцистика 1860-х років : Публікації в газеті «Киев¬лянин» (1864–1865) / Михайло Драгоманов // Хроніка–2000 : Ук¬раїнський культурологічний альманах. – К., 2009. – Вип. 79 : Невідомий Драгоманов. – С. 213–254.

Драгоманов М. Публіцистика 1860-х років : Публікації в «Санкт-Пе¬тербургских ведомостях» (1865–1870) / Михайло Драгоманов // Хро¬ніка–2000 : Український культурологічний альманах. – К., 2009. – Вип. 79 : Невідомий Драгоманов. – С. 255–334.

Житецький І. Останній виїзд М. П. Драгоманова за кордон / Ігнат Житецький // Україна. – 1926. – Кн. 2–3 (17). – С. 29–37.

Копержинський К. Громадсько-політична тактика М. Драгоманова у

-х і в першій половині 70-х рр. / Кость Копержинський // Україна. – 1930. – Січень – лютий. – Загальне число 39. – С. 64–96.

Кримський А. Розвідки, статті та замітки / Агатангел Кримський. – У Київі : З друкарні Української Академії Наук, 1928.

Листи М. Драгоманова до рідних (1853–1870) / Михайло Драгоманов // Хроніка–2000 : Український культурологічний альманах. – К., 2009. – Вип. 79 : Невідомий Драгоманов. – С. 335–461.

Лотоцький О. До світогляду старого українофільства : з листування

І. Я. Рудченка-Білика з М. П. Драгомановим / О. Лотоцький // З мину¬лого. – Варшава, 1938. – Т. 1, – С. 36–58.

Лотоцький О. Сторінки минулого / Олександер Лотоцький.– Варшава, 1932. – Ч. 1.

Мухин М. Більше світла! / Михайло Мухин // Визвольний шлях. – 1960. – № VІ. – С. 625–632.

Мухин М. Драгоманов без маски / Михайло Мухин // Визвольний шлях. – 1962. – Кн. ІV–V. – С. 391–403.

Переписка Михайла Драгоманова з Мелітоном Бучинським (1871–1877) / зладив М. Павлик. – У Львові : Накладом Наукового Товариства імені Шевченка, 1910.

Прощание Киевского учебного округа с Н. И. Пироговым // Хроніка–2000 : Український культурологічний альманах. – К., 2009. – Вип. 79 : Невідомий Драгоманов. – К., 2009. – С. 211–212.

Пчілка Олена. Спомини про Михайла Драгоманова / Олена Пчілка // Україна. – 1926. – № 2–3. – С. 38–64.

Славинський М. Історія України: Курс лекцій / Максим Славінський. – Реґенсбурґ-Берхтесґаден : Український технічно-господарський ін-т, 1947.

Тимофеев Л. Слово в стихе / Леонид Тимофеев. – М. : Советский писатель, 1982.

Українська педагогіка в персоналіях – ХІХ століття : навчальний посіб¬ник для студентів вищих навчальних закладів : у 2 т. / за ред. О. В. Су¬хомлинської. – К.: Либідь, 2005.

Франко І. Зібрання творів : у 50 т. / Іван Франко. – К. : Наукова думка, 1976–1986.


Повний текст: PDF
21 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.