ВИМУШЕНО ПЕРЕМІЩЕНІ ОСОБИ З ОБЛАСТЕЙ ДОНБАСУ ЯК ЧИННИКИ МІГРАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ І СОЦІАЛЬНИХ ЗАГРОЗ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ

Михайло Романюк, Зінаїда Смутчак

Анотація


Розкрито обсяги та чинники масових міжрегіональних міграційних переміщень населення України, викликаних анексією РФ Криму і військовою агресією Росії на Донбасі та регіональні особливості їх розселення, а також методологічні та практичні аспекти вдосконалення управління і регулювання інтенсив­них між­регіональних вимушених переселень. Розглянуто заходи державної міграційної політики щодо облаштування та працевлаштування в регіонах України вимушено переміщених осіб, впорядкування міграційного простору з позицій національних пріоритетів і попередження міграційних загроз національній безпеці України.

Ключові слова: вимушені масові внутрішні міграційні переселення, міжре­гіональні міграції, вимушено переміщені особи, міграційні загрози національній безпеці, соціальні ризики, міграційні виклики, державна міграційна політика.


Посилання


Про Концепцію Державної міграційної політики. Указ Президента України № 622/2011 від 30.05.2011 [Електронний ресурс] – Режим досту¬пу : URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/622/2011.

Войналович І. А. Вимушені переселенці: зарубіжний досвід, стан реалізація їх прав в Україні [Електронний ресурс] / І. А. Война¬ло¬вич, М. О. Кримова, Л. В. Щетініна // Інституційний репо¬зи¬тарій КНЕУ. – Режим доступу : http://www.ir.kneu.kiev.ua:8080/ bitstream/ 2010/5981/l/250-258.pdf.

Донбас і Крим: ціна повернення : монографія / за заг. ред. В. Я. Горбуліна, О. С. Власюка, Е. М. Лібанової, О.М. Ляшенко. – К.: НІСД, 2011. – 474 с.

Макарова О. В. Соціальна політика в Україні : монографія / О. В. Ма¬карова ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Пту¬¬хи НАН України. – К., 2015. – 244 с.

Малиновська О. А. Трудова міграція: соціальні наслідки та шля¬хи реагування / Малиновська О. А. – К. : НІСД, 2011. – 40 с.

Малиновська О. А. Управління міграціями: деякі висновки з євро¬пей¬ського досвіду / О. А. Малиновська // Збірник наукових праць УАДУ / за заг. ред. В. І. Лугового, В. М. Князева. – К. : Вид-во УАДУ, 2002. – № 2. – С. 446–453.

Надрага В. І. Соціальні ризики: сутність, аналіз, можливості впли¬ву / Надрага В. І. ; ІДСД НАН України. – К. : ПП Сердюк В. Л., 2015. – 330 с.

Надрага В. І. Соціальні ризики в трудовій сфері / Надрага В. І. ; ІДСД НАН України. – К. : ПП Сердюк В. Л., 2016. – 39 с.

НДР Державної установи «Інститут економіки та прогнозу¬вання НАНУ» «Вплив економічних перетворень на процеси соціальної мобільності в сучасному українському суспільстві». – № 0110U004381.

Недюха М. П. Україна в контексті соціології ризику / М. П. Не¬дюха // Українознавство. – 2004. – № 3–4. – С. 218–221.

Оцінка потреб внутрішньо переміщених осіб в Україні та пос¬луг для них [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www. lhsi.org.ua/ images/2015/Doslidzhennya_VPO_LHSI2015.pdf.

Романюк М. Д. Міграційні загрози національні безпеці Украї¬ни: су¬часні виклики, проблеми подолання / Романюк М. Д. // Демо¬гра¬фія та соціальна економіка / ІДСД НАН України. – 2015.¬ –

Вип. 3 (25). – С. 99–111.


Повний текст: PDF
21 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.