ПЕРЕДУМОВИ ТА ЕТАПИ СТВОРЕННЯ «ЕНЦИКЛОПЕДИЧНОГО СЛОВНИКА»

Степан Борчук

Анотація


Лютнева революція 1917 р. у Росії, а відтак й розгортання подій Україн­ської революції 1917‒1921 рр. кардинально змінила ситуацію у суспільно-полі­тич­ному житті колишньої імперії Романових. За цих обставин завершення енци­клопедичного проекту «Украинский народ в его прошлом и настоящем», попри усю проведену підготовчу роботу, втрачало сенс. На порядок денний висувалося питання підготовки власної українознавчої й україномовної енциклопедії.

З початком подій Української революції більшість активістів петер­бур­зької української «Громади», у тій чи іншій мірі задіяних у підготовці української енциклопедії, асинхронно, але переїздять в Україну, де зосереджується центр національного життя й відбуваються складні процеси державотворення.

Розкриваються важкі етапи створення та написання «Енциклопедичного словни­ка». Висвітлюються історичні події, які призводили до певної зміни у зібраний матеріал та вплив на життя і діяльність керівників проекту.

Ключові слова: державотворення, революція, словник, енциклопедія, енциклопедич­ний словник.


Посилання


ІР НБУВ. ‒ Ф. 1. ‒ Спр. 26258. ‒ Арк. 2; Ковальчук Г. Директори Всена¬родної бібліотеки України (20‒30-ті рр.). ‒ С. 179‒183.

Бігановська Є. Спогади: [Петро Януарійович Стебницький] / Біга¬новська Є. // Вибрані твори // Петро Стебницький. ‒ 583 с.

Варава Т. Словникові комісії УАН–ВУАН (1918–1933) / Т. Вара¬ва // Бібліотечний вісник. – 2000. – № 2. – С. 24–27.

Звідомлення за 1921 р. / Всеукраїнська Академія Наук. ‒ Берлін :

Вид-во української молоді, 1923. ‒ 12 с.

Звідомлення Всеукраїнської Академії Наук у Київі за 1923 р. : З нагоди п’ятирічного існування Академії 1918‒1924 / Всеукраїнська Академія Наук. ‒ К. : Друкарня УАН, 1924. ‒ 9 с.

Звідомлення Української Академії Наук у Київі за 1924 р. / Українська Академія Наук. ‒ К. : Друкарня УАН, 1925. ‒ 158 с.

Історія Національної Академії наук України 1924‒1928 : Документи і матеріали. ‒ 580 с.

Ковальчук Г. Директори Всенародної бібліотеки України (20‒30-ті рр.) / Галина Ковальчук // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. ‒ 2000. ‒ № 2‒4 (13‒15). ‒ С. 179‒183‒206.

Рубльов О. С. Михайло Грушевський: перший рік у Радянській Україні (спроба реконструкції) / Рубльов О. С. // Укр. іст. журн. ‒ 1996. ‒ № 5. ‒ С. 57‒58.

Стрішенець Н. Степан Постернак / Н. Стрішенець // Бібліотечний вісник. ‒ 1998. ‒ № 5. ‒ С. 29‒37;

Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії: спроба державного регулювання (1847‒1914) : збірник документів і матеріалів / НАН України. Ін-т історії України; Укрдержархів. ЦДІАК України; відп. ред. Г. Боряк ; упоряд.: Г. Боряк, В. Баран, Л. Гісцова, Л. Дем¬ченко, О. Музичук, П. Найденко, В. Шандра. ‒ К. : Ін-т історії України НАН України, 2013. ‒ LХІІ. ‒ 810 с. : іл.

Черниш Н. До історії української енциклопедичної справи ХХ ст.

Чер¬ниш Н. // Теле- та радіожурналістика. – 2010. – Вип. 9. – Ч. 1. – С. 122.


Повний текст: PDF
21 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.