АСОЦІАТИВНЕ ПОЛЕ ОБ’ЄКТИВАЦІЇ «НЕВІРИ» ЯК КОРЕЛЯТА КОНЦЕПТУ «ВІРА»

Оксана Гошовська

Анотація


У статті описано природу мовної асоціації, в основі якої лежить суб’єк­тивний та соціальний досвід респондента, а також проаналізовано верба­лізатори диференційних когнітивних ознак «недовір’я», «безнадія», «сумнів у правдивості», «маловір`я», «даремна надія», «віровідступництво», «невпев­не­ність», «сумнів у здійсненні чогось», «зло», «неймовірність», «попри сподівання», «раптова несподіванка» як складників асоціативного поля концепту «віра» на синхронному зрізі.

Ключові слова: мовні асоціації, асоціативне поле, вербалізатори, концепт, невіра.


Посилання


Августин. Сповідь / Августин ; пер. з лат. Ю. Мушака. – Львів : Свічадо, 2008. – 356 с.

Бенедикт XVI. Енцикліка «Спасенні надією»: про християнську надію [Електронний ресурс] / Бенедикт XVI. – Львів : Місіонер, 2008. – 59 с. – Режим доступу : http://www.christusimperat.org/uk/node/14194.

Болдырев Н. Н. Концептуализация отрицания в языке / Н. Н. Бол¬ды¬рев // Проблемы вербализации концептов в семантике языка и текста: матер. междунар. симпозиума : в 2 ч. – Волгоград : Перемена, 2003. – Ч.1. – С. 189–195.

Великий тлумачний словник сучасної української мови : 250 000 / [уклад.-ред. В. Т. Бусел]. – К. : Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.

Воркачев С. Г. Вариативные и ассоциативные свойства телеономных линвоконцептов : [монография] / С. Г. Воркачев. – Волгоград : Парадигма, 2005. – 214 с.

Воркачев С. Г. Методологические основания лингвоконцептологии [Електронний ресурс] / С. Г. Воркачев // Теоретическая и прикладная лингвистика. – Воронеж, 2002. – Вып. 3: Аспекты метаком¬му¬никативной деятельности. – С. 79–95. – Режим доступу : http://lincon. narod.ru/method.htm.

Всесвітній словник української мови. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до словника : http://uk.worldwidedictionary.org/віровідступник.

Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию / В. фон Гум¬больдт; [пер. с нем., общ. ред. Г. В. Рамишвили ; послесл. В. А. Зве¬гинцева]. – М. : ОАО ИГ «Прогресс», 2000. – 400 с.

Гумбольдт В. фон. Язык и философия культуры / В. фон Гумбольдт [пер. с нем., общ. ред. А. В. Гулыги и Г. В. Рамишвили]. – М. : ОАО ИГ «Прогресс», 1985. – 450 [1] с.

Даль В. И. Толковый словарь живаго великорусского языка : в 4 т. Т. 1. : А-З / В. И. Даль. – С. Пб. : М. : Изданіе книгопродавца-типогра¬фа М. О. Вольфа, 1880. – 812 с.

Дюркгейм Э. О разделении общественного труда / Э. Дюркгейм ; [пер. с фр. А. Б. Гофмана ; прим. В. В. Сапова]. – М. : Канон, 1996. – 432 с. – (История социологии в памятниках).

Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури : словник-довідник / В. В. Жайворонок. – К. : Довіра, 2006. – 703 с.

Караванський С. Й. Практичний словник синонімів української мови: близько 17 000 синонімічних рядів / С. Й. Караванський. – К. : Україн. книга, 2000. – 480 с.

Катехизм Католицької Церкви : Компендіюм / ред. перекладу та бого¬слов. ред. Т. Барщевський – Львів : Вид-во Українського Като¬лицького Університету, 2010 – 445 с.

Краткий словарь когнитивных терминов // Кубрякова Е. С., Демьян¬ков В. З., Панкрац Ю. Г., Лузина Л. Г. ; [подобщ. ред. Е. С. Кубря¬ковой]. – М. : ИПО «Лев Толстой», 1996. – 248 с.

Лихачев Д. С. Концептосфера русского языка / Д. С. Лихачев // Очерки по философии художественного творчества. – С. Пб. : Блиц, 1999. – С. 147–165.

Мудрість віків. Вибрані фразеологізми / [упор. М. О. Пушкаренко]. – К. : Богдана, 2009. – 156 с.

Новий тлумачний словник української мови : в 3 т. – 2-е вид., випр. / [уклад. В. Яременко, О. Сліпушко]. Т. 1 : А-К. – К. : Аконіт, 2006. – 926 [1] с.

Полный церковно-славянскiй словарь (со внесенiемъ въ него важнейшихъ древне-русскихъ словъ и выраженiй) / Сост. свящ. магистръ Г. Дьяченко. – М. : типография «Вильде», 1900. – 1159 с.

Словарь української мови : у 4 т. Т. 2 : З-Н / [зібр. ред. журн. «Киевская старина», упорядн., з додатком власного матеріялу Б. Грін¬ченко].– К., 1908. – 578 [1] с.

Словник української мови : у 11 т. Т. 1 : А-В / [ред. І. К. Білодід та ін.]. – К. : Наукова думка, 1970. – 799 [2] с.

Слышкин Г. Г. Лингвокультурные концепты прецедентных текстов : дис. на соискание уч. степени канд. филол. наук : спец. 10.02.19 «Общее языкознание, социолингвистика, психолингвистика» / Г. Г. Слышкин. – Волгоград, 1999. – 193 с.

Щерба Л. В. О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании / Л. В. Щерба // Языковая система и речевая дея¬тель¬ность. – Л. : Ленинград. отделение изд-ва «Наука», 1974. – 428 с.

Джерела

Вільде І. Сестри Річинські : роман. Кн. 1 / І. Вільде. – К. : Радянський письменник, 1964. – 580 с.

Вільде І. Сестри Річинські : роман. Кн. 1-3 / І. Вільде. – Львів : Апріорі, 2011. – 1264 с.

Героїко-фантастичні казки / упоряд., передм. та приміт. І. П. Бере¬зовського ; іл. худ. В. І. Лопати. – К. : Дніпро, 1984. – 366 с.

Квітка-Основ`яненко Г. Ф. Повісті та оповідання. Драматичні твори / Г. Ф. Квітка-Основ`яненко ; упоряд. та приміт. Н. О. Ішиної, вступ. ст. і ред. тому О. І. Гончар. – К. : Наукова думка, 1982. – 546 с.

Малик В. К. Черлені щити : роман : для ст. шк. віку / В. К. Малик ; худож. Г. В. Акулов. – К. : Веселка, 1990. – 368 с.

Нечуй-Левицький І. C. Твори в двох томах / І. C. Нечуй-Левицький. – Т. 1. – К. : Дніпро, 1977. – 520 с.

Свидницький А. П. Роман. Оповідання. Нариси / А. П. Свидницький ; упоряд. і прим. Р. С. Міщук, вступ. ст. і ред. тому П. П. Хропко. – К. : Наукова думка, 1985. – 575 [1] с. – (Бібліотека української літера¬тури).

Шкляр В. Маруся : роман / В. Шкляр. – Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2014. – 324 с.


Повний текст: PDF
21 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.