ЛЕКСИКОГРАФІЧНЕ ОПРАЦЮВАННЯ АПЕЛЯТИВНИХ НАЗВ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ У СЛОВНИКУ «ГУЦУЛЬСЬКА ДІАЛЕКТНА ЛЕКСИКА В УКРАЇНСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ МОВІ»

Василь Васильович Ґрещук

Анотація


 

У статті проаналізовано лексикографічне опрацювання апелятивних назв водних об’єктів у словнику «Гуцульська діалектна лексика в українській художній мові». За матеріалами вказаного словника визначено семантику зафіксованих у словнику гуцульських діалектних слів на позначення гідрооб’єктів із протічною, спокійною (непротічною) та підземною водами. Наведений ілюстративний матеріал кожної словникової статті дає змогу з’ясувати потреби художньої мови в лексичних діалектизмах, що позначають гідрооб’єкти, та семантико-функційні й стилістичні особливості їх використання в художніх текстах.

Ключові слова: назви водних об’єктів, словник, діалектизм, гуцульське діалектне слово, художня мова.


Посилання


Громко T. В. Семантичні особливості народної географічної терміно¬ло¬гії Центральної України (на матеріалі Кіровоградщини) / Т. В. Громко [відп. ред. В. В. Лучик]. – Кіровоград : РВЦ КДПУ, 2000. – 172 с.

Гуцульська діалектна лексика в українській художній мові : Словник : у 2 т. / за заг. ред. Василя Ґрещука. – Машинопис.

Ґрещук В. Семантика географічної номенклатури у словнику «Гуцуль¬ська діалектна лексика в українській художній мові» / Василь Ґрещук, Валентина Ґрещук // Тенденції розвитку української лексики та гра¬матики. Ч. II. – Варшава ; Івано-Франківськ, 2015. – С. 72-86.

Ґрещук В. Словник «Гуцульська діалектна лексика в українській художній мові» (концепція, принципи укладання) / Василь Ґрещук // Проблеми сучасної функційно-категорійної граматики : зб. наук. праць на пошану члена-кореспондента НАН України Івана Романовича Вихо¬ванця. – Донецьк : Наулідж (донецьке відділення), 2010. – С. 272-286.

Данилюк O. K. Географічна термінологія Волині : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Данилюк O. K. – K., 2000. – 18 с.

Личук C. B. Семантика та структура народних географічних назв Івано-Франківщини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / С. В. Личук. – Івано-Фран¬ківськ, 2015. – 20 с.

Потапчук І. М. Народна географічна термінологія в західноподільських говірках : дис. … канд. філол. наук : спец.10.02.01. «Українська мова» / І. М. Потапчук. – Кам’янець-Подільський. 2012. – 315 с.

Сіденко Н. П. Географічна апелятивна лексика східностепових говірок Центральної Донеччини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Н. П. Сіденко. – Донецьк, 2003. – 22 с.

Черепанова Е. А. Географическая терминология Черниговско-Сумского Полесья (Опыт семантической классификации) / Е. А.Черепанова // Полесский этнолингвистический сборник : материалы и исследования / [отв. ред. Н. И. Толстой]. – М. : Наука, 1983. – С. 173-189.

Шийка C. B. Народна географічна термінологія Ровенщини : автореф. дис. … канд. філол. наук: спец. 10.02.01 «Українська мова» / С. В. Ший¬ка. – K., 2013. – 20 с.


Повний текст: PDF
21 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.