(1)
Herasymchuk V., Maslyuchenko O. The Oscillation of Separately Locally Lipschitz Functions. Carpathian Math. Publ. 2011, 3 (1), 22–33.