Andrusyak, I.V., Lviv Polytechnic National University, 12 Bandera str., 79013, Lviv, Ukraine