Mashchenko, L.Z., Kyiv National University of Trade and Economics, 19 Kioto str., 02156, Kyiv, Ukraine