Plakhotnyk, M., Taras Shevchenko National University, 64/13 Volodymyrska str., 01601, Kyiv, Ukraine