Luno, N., Vasyl’ Stus Donetsk National University, 21 600-richya str., 21021, Vinnytsia, Ukraine