Uteshova, R.E., International Information Technology University, 34/1 Manas str., 050040, Almaty, Kazakhstan