Bardyla, S.O., Ivan Franko Lviv National University, 1 Universytetska str., 79000, Lviv, Ukraine