Banakh, T.O., Ivan Franko Lviv National University, 1 Universytetska str., 79000, Lviv, Ukraine; Institute of Mathematics, Jan Kochanowski University in Kielce, 7 Uniwersytecka str., 25406, Kielce, Poland