Rapita, V, Ivan Franko Lviv National University, 1 Universytetska str., 79000, Lviv, Ukraine, Ukraine