Leonov, Y.G., Odesa National A.S. Popov Academy of Telecommunications, Odesa, Ukraine