Abbas, Z., Baba Ghulam Shah Badshah University, Rajouri-185234, Jammu and Kashmir, India