References

 

[1]      Lotman Yu.M. Vnutry mysliashchykh myrov. Chelovek - tekst - semyosfera - ystoryia. Yazyky russkoi lyteratury, M., 1999.

[2]      Pavylenys R.Y. Problemy smysla. Sovremennyi lohyko-fylosofskyi analyz yazyka. Mysl, M., 1983.

[3]      Chepeleva N.V. (Ed.) Problemy psykholohycheskoi hermenevtyky. Monohrafyia. Yzd-vo Natsyonalnoho pedahohycheskoho un-ta ym. N.P.Drahomanova, K., 2009.

[4]      Ryker P. Hermenevtyka. Etyka. Polytyka. M., 1995.

[5]      Chepeleva N.V. (Ed.) Sotsialno-psykholohichni chynnyky rozuminnia ta interpretatsii osobystoho dosvidu: Monohrafiia. Pedahohichna dumka, K., 2008.

[6]      Frydman D., Kombs D. Konstruyrovanye ynykh realnostei. Ystoryy y rasskazy kak terapyia. Klass, M., 2001.

[7]      Shiuts A. Yzbrannoe: Myr, svetiashchyisia smyslom. ROSSPEN, M., 2004.