References

 

[1]        Annamukhamedova O.O., Annamukhamedov A.O. Medicinal plants: a textbook. Zhytomyr, ZhDU of I. Franko, 2014. (in Ukrainian).

[2]        Boltarevych Z.Ye. Ukrainians` folk medicine. Kyiv, Naukova dumka, 1990. (in Ukrainian)

[3]        Glushko L.V. et al. Internal diseases: a textbook. Ivano-Frankivsk: Ivano-Frankivska derzhavna medychna academia, 2004. (in Ukrainian)

[4]        Grodzinskyi A.M. Medicinal plants: encyclopedic reference book. Kyiv, Golovna redaktsia URE, 1990. (in Ukrainian)

[5]        Zynchenko T.V., Stakhiv I.V., Miakushko T.Ya. Medicinal plants in gastroenterology. Kyiv, Naukova dumka, 1990. (in Russian)

[6]        Karhut V.V. Alive pharmacy. Kyiv, Zdorovia, 1992. (in Ukrainian)

[7]        Minarchenko V.M., Tymchenko I.A. Atlas of Ukrainian medicinal plants. Kyiv, Fitisociotsentr, 2002. (in Ukrainian)

[8]        Dobrochaeva D.N. et al. Determinant of higher plants of Ukraine. Kyiv, Fitisociotsentr, 1999. (in Russian)

[9]        Serebriakov I.G. Ecological morphology of plants. Life forms of angiosperms. Moscow, Vusshaia shkola, 1962. (in Russian)

[10]    Garna S.V. et al. Modern phytotherapy: a textbook. Kharkiv, Drukarnia Madryd, 2016. (in Ukrainian)

[11]    Tahtadzhian A.L. Magnoliophyte system. Leningrad, 1987. (in Russian)

[12]    Samura B.A. et al. Phytotherapy in the clinic of internal medicine. Kharkiv, Zolotye stranitsy, 2003. (in Russian)