[1]
IRTYSHCHEVAI., ISHCHENKOO. and BARABANOVA J. 2019. ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISMS OF TRANSPORT SYSTEM DEVELOPMENT BASED ON LOGISTICS . Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. 6, 3-4 (Dec. 2019), 37-45. DOI:https://doi.org/10.15330/jpnu.6.3-4.37-45.