IRTYSHCHEVAI., ISHCHENKOO., & BARABANOVA J. (2019). ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISMS OF TRANSPORT SYSTEM DEVELOPMENT BASED ON LOGISTICS . Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 6(3-4), 37-45. https://doi.org/10.15330/jpnu.6.3-4.37-45