Shykerynets, V., & Gumenyuk, A. (2014). The Development of Ethnotourism in the Carpathian Region. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 1(2-3), 235–239. https://doi.org/10.15330/jpnu.1.2-3.235-239