Yakubiv, V., & Boryshkevych, I. . (2018). Strategic Analysis of the Development of Renewable Energetics in the World and in Ukraine . Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 5(3-4), 33–43. https://doi.org/10.15330/jpnu.5.3-4.33-43