Bayliak, M. . (2020). Metabolic Syndrome, Obesity, and Drosophila. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 7(4), 7–18. https://doi.org/10.15330/jpnu.7.4.7-18