Piatnychuk, I. ., Boryshkevych, I. ., Tomashevska, A. ., Hryhoruk, I. ., & Sala, D. . (2022). Online Tools in Providing Feedback in Management . Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 9(3), 6–17. https://doi.org/10.15330/jpnu.9.3.6-17