Yakubiv , Valentyna, and Iryna Hryhoruk. 2017. “Innovative Methods in Strategic Planning of Foreign Economic Activity of Enterprises”. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University 4 (3-4):42-49. https://doi.org/10.15330/jpnu.4.3-4.42-49.