Piatnychuk, Iryna, Iryna Boryshkevych, Antonina Tomashevska, Iryna Hryhoruk, and Dariusz Sala. 2022. “Online Tools in Providing Feedback in Management ”. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University 9 (3):6-17. https://doi.org/10.15330/jpnu.9.3.6-17.