YurynetsZoryna, and YurynetsRostyslav. 2023. “Venture Capital and Strategic Development of Innovative Business ”. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University 10 (2), 15-23. https://doi.org/10.15330/jpnu.10.2.15-23.