IRTYSHCHEVAI., ISHCHENKOO. and BARABANOVA J. (2019) “ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISMS OF TRANSPORT SYSTEM DEVELOPMENT BASED ON LOGISTICS ”, Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 6(3-4), pp. 37-45. doi: 10.15330/jpnu.6.3-4.37-45.