[1]
MaksymivY., YakubivV., HryhorukI., and KravtsivV., “Development of Circular Economy Concept: Historical Background ”, jpnu, vol. 8, no. 3, pp. 120-129, Nov. 2021.