[1]
I. . Piatnychuk, I. . Boryshkevych, A. . Tomashevska, I. . Hryhoruk, and D. . Sala, “Online Tools in Providing Feedback in Management ”, jpnu, vol. 9, no. 3, pp. 6–17, Oct. 2022.