IRTYSHCHEVAI., ISHCHENKOO., and BARABANOVA J. “ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISMS OF TRANSPORT SYSTEM DEVELOPMENT BASED ON LOGISTICS ”. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Vol. 6, no. 3-4, Dec. 2019, pp. 37-45, doi:10.15330/jpnu.6.3-4.37-45.