Yakubiv , Valentyna, and Iryna Hryhoruk. “Innovative Methods in Strategic Planning of Foreign Economic Activity of Enterprises”. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, vol. 4, no. 3-4, Dec. 2017, pp. 42-49, doi:10.15330/jpnu.4.3-4.42-49.